วัตถุประสงค์
บทที่ 1 รู้จักคอมพิวเตอร์ (Introduction to Computers)
บทที่ 2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ (The Components of The System Units)
บทที่ 3 หน่วยรับข้อมูลเข้า (Input Unit)
บทที่ 4 หน่วยแสดงผล (Output Unit)
บทที่ 5 หน่วยเก็บ (Storage)
บทที่ 6 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
บทที่ 7 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
บทที่ 8 อินเตอร์เน็ตและเวิร์ลไวด์เว็บ (The Internet and World Wide Web)
บทที่ 9 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Communications and Networks)
บทที่ 10 ความปลอดภัย จรรยาบรรณ และกฎหมาย (Computer Security, Ethics and Laws)
บทที่ 11 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ (Problem Solving using Computers)
หมายเหตุ : เนื้อหาบทเรียนเป็นรูปแบบ SCROM Package สามารถเปิดบทเรียนโดยใช้เว็บบราวเซอร์ "Internet Explorer" เท่านั้น