วัตถุประสงค์ บทที่ 8 Faraday's Law
บทที่ 1 Coulomb's Law and The Electric Field บทที่ 9 Inductance
บทที่ 2 Gauss's Law
บทที่ 10 Waves (คลื่น)
บทที่ 3 Electric Potential (ศักยไฟฟ้า) บทที่ 11 Electromagnetic Wave and Smaxwell's Equations
บทที่ 4 Capacitance, Electric Energy, and Properties of Insulators บทที่ 12 Geometrical Optics
บทที่ 5 DC-circuit บทที่ 13 Interference
บทที่ 6 The Magnetic Field บทที่ 14 Diffraction
บทที่ 7 Sources of the Magnetic Field บทที่ 15 Introduction to Quantum Mechanics