บทที่ 1 โครงสร้างอะตอม (Atom)
บทที่ 2 ตารางธาตุ (Periodic Table)
บทที่ 3 พันธะเคมี (Chemical Bonding)
บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์ (Stoichiometry)
บทที่ 5 ธาตุแทรนซิชันและสารเชิงซ้อน (Transition Element)
บทที่ 6 ของเหลว (Liquid)
บทที่ 7 สารละลาย (Solution)
บทที่ 8 สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium)
บทที่ 9 สมดุลไอออน (Ion Equilibrium)
บทที่ 10 เคมีไฟฟ้า