บทที่ 1 โครงสร้างอะตอม (Atom) บทที่ 11 จลนศาสตร์เคมี (Kinetics)
บทที่ 2 ตารางธาตุ (Periodic Table) บทที่ 12 สมดุลเคมี (Chemical Equilbrium)
บทที่ 3 พันธะเคมี (Chemical Bonding)
บทที่ 13 สมดุลไอออน (Ion Equilibrium)
บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์ (Stoichiometry) บทที่ 14 เคมีไฟฟ้า
บทที่ 5 ธาตุแทรนซิชันและสารเชิงซ้อน (Transition Element) บทที่ 15 เคมีนิวเคลียร์ (Nuclear)
บทที่ 6 แก๊ส (Gas) บทที่ 16 เคมีอินทรียร์เบื้องต้น (Organic Chemistry)
บทที่ 7 ของแข็ง (Solid) บทที่ 17 เคมีกับสิ่งแวดล้อม (Chemical Environment)
บทที่ 8 ของเหลว (Liquid)    
บทที่ 9 สารละลาย (Solution)    
บทที่ 10 เทอร์โมไดนามิกส์ (Chemical Thermodynamics)