บทที่ 1 โครงสร้างอะตอม (Atom)
บทที่ 2 ตารางธาตุ (Periodic Table)
บทที่ 3 พันธะเคมี (Chemical Bonding)
บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์ (Stoichiometry)
บทที่ 5 แก๊ส (Gas)
บทที่ 6 ของแข็ง (Solid)
บทที่ 7 ของเหลว (Liquid)
บทที่ 8 สารละลาย (Solution)
บทที่ 9 เทอร์โมไดนามิกส์ (Chemical Thermodynamics)
บทที่ 10 เคมีไฟฟ้า
บทที่ 11 เคมีนิวเคลียร์ (Nuclear)
บทที่ 12 เคมีกับสิ่งแวดล้อม Chemical Environment)