บทที่ 1 มโนทัศน์เกี่ยวกับพื้นฐานบำบัดทางการพยาบาล บทที่ 14 การพยาบาลดูและเรื่องความปลอดภัย
บทที่ 2 มโนทัศน์ของกระบวนการพยาบาล บทที่ 15 การพยาบาลเพื่อดูแลด้านการพักผ่อนนอนหลับ
บทที่ 3 การประเมินภาวะสุขภาพ
บทที่ 16 พื้นฐานบำบัดทางการพยาบาล
บทที่ 4 การตรวจร่างกาย บทที่ 17 การพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการอักเสบ
บทที่ 5 กรอบแนวคิดของแบบแผนสุขภาพ บทที่ 18 การพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการผู้ป่วยที่มีอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลง
บทที่ 6 การวินิจฉัยทางการพยาบาล บทที่ 19 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผล
บทที่ 7 การวางแผนการพยาบาล บทที่ 20 การพยาบาลเพื่อดูแลด้านสุขภาพอนามัยและความสุขสบาย
บทที่ 8 การปฏิบัติการพยาบาล บทที่ 21 การพยาบาลเพื่อการดูแลด้านการขับถ่ายปัสสาวะ
บทที่ 9 การประเมินผลการพยาบาล บทที่ 22 การปฏิบัติการพยาบาลตามแผนการรักษา : การให้ยา
บทที่ 10 การบันทึกทางการพยาบาล บทที่ 23 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ
บทที่ 11 การวัดและบันทึกข้อมูลสัญญาณชีพ (Vital Signs) บทที่ 24 การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อช่วยเหลือด้านการขับถ่ายอุจจาระ
บทที่ 12 การปฏิวัติการพยาบาลเพื่อดูแลด้านกิจกรรมและการเคลื่อนไหวร่างกาย บทที่ 25 การรับใหม่ การจำหน่าย การส่งต่อ และการดูแลผู้ป่วยที่เสียชีวิต
บทที่ 13 การพยาบาลเพื่อดูแลด้านโภชนาการและการรับประทานอาหารและน้ำ บทที่ 26 การเก็บสิ่งส่งตรวจ