บทที่ 1 กระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoiesis)
บทที่ 2 ภาวะโลหิตจาง
บทที่ 3 การแบ่งกลุ่มภาวะโลหิตจาง
บทที่ 4 ปัญหาในการวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุและแนวทางการรักษาเบื้องต้น
บทที่ 5 ภาวะโลหิตจางที่พบบ่อย