บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของผิวหนัง
บทที่ 3 อาการทางผิวหนังที่พบบ่อย
บทที่ 4 การซักประวัติผู้ป่วยที่มีปัญหาผิวหนัง
บทที่ 5 การตรวจร่างกายระบบผิวหนัง
บทที่ 6 การตรวจพิเศษและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ใช้บ่อย
บทที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาและผื่นผิวหนัง
บทที่ 8 แนวทางการประเมินปัญหาและวินิจฉัยโรคผิวหนัง