วัตถุประสงค์
บทที่ 1 สิทธิครอบครอง
บทที่ 2 การครอบครองปรปักษ์
บทที่ 3 ขอบเขตแห่งกรรมสิทธิ์
บทที่ 4 เจ้าของหลายคน
บทที่ 5 การได้กรรมสิทธิ์โดยนิติธรรม
บทที่ 6 การได้กรรมสิทธิ์มาโดยผลของกฏหมาย
บทที่ 7 การได้กรรมสิทธิ์ตามหลักคุ้มครองบุคคลภายนอก
บทที่ 8 เจ้าของสิทธิครอบครอง
บทที่ 9 ภาระจำยอม
บทที่ 10 สิทธิอาศัย
บทที่ 11 สิทธิเหนือพื้นดิน
บทที่ 12 สิทธิเก็บกิน
บทที่ 13 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์