บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับข่าว บทที่ 9 การสัมภาษณ์
บทที่ 2 ส่งรายงานข่าวชิ้นที่ 1 และแลกเปลี่ยนผลการทำงาน บทที่ 10 ส่งรายงานข่าวชิ้นที่ 5 และแลกเปลี่ยนผลการทำงาน
บทที่ 3 องค์ประกอบข่าว
บทที่ 11 โครงสร้างการเขียนข่าว
บทที่ 4 ส่งรายงานข่าวชิ้นที่ 2 และแลกเปลี่ยนผลการทำงาน บทที่ 12 ส่งรายงานข่าวชิ้นที่ 6 และแลกเปลี่ยนผลการทำงาน
บทที่ 5 คุณสมบัติข่าว บทที่ 13 นักศึกษาเสนอรายงานกลุ่ม
บทที่ 6 ส่งรายงานข่าวชิ้นที่ 3 และแลกเปลี่ยนผลการทำงาน บทที่ 14 ส่งรายงานข่าวชิ้นที่ 7 และแลกเปลี่ยนผลการทำงาน
บทที่ 7 ผู้สื่อข่าว บทที่ 15 ส่งรายงานข่าวชิ้นที่ 8 และแลกเปลี่ยนผลการทำงาน
บทที่ 8 ส่งรายงานข่าวชิ้นที่ 4 และแลกเปลี่ยนผลการทำงาน บทที่ 16 ส่งรายงานข่าวชิ้นที่ 9 และแลกเปลี่ยนผลการทำงาน