ส่วนที่ 1 กระบวนการหรือโมเดลแสดงขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (1)
(Software Development Process Model)
ส่วนที่ 2 กระบวนการหรือโมเดลแสดงขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (2)
(Software Development Process Model)

ส่วนที่ 3 โมเดลกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Unified Process)
ส่วนที่ 4 กระบวนการพัฒนาช่วงการออกแบบสถาปัตยกรรม (Elaboration)