วัตถุประสงค์
บทที่ 1 Software Development Overview
บทที่ 2 แนวคิดของ Object-Oriented และ UML เบื้องต้น
บทที่ 3 Unified Process
บทที่ 4 การหาความต้องการ (Requirements)
บทที่ 5 Use case modeling
บทที่ 6 การวิเคราะห์ Use Case (Use Case Analysis)
บทที่ 7 การออกแบบ User Interface (Designing the User Interface)
บทที่ 8 ออกแบบคลาส (Class Design)
บทที่ 9 Database Design
บทที่ 10 การบริหารโครงการ (Project Management)