บทที่ 1 ดีเอ็นเออาร์เอ็นเอและจีโนม
บทที่ 2 บทนำพันธุวิศวกรรม
บทที่ 3 เครื่องมือสำหรับพันธุวิศวกรรม : เอนไซม์สำหรับจัดการดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ
บทที่ 4 เครื่องมือสำหรับพันธุวิศวกรรม : เซลล์เจ้าบ้านและพาหะดีเอ็นเอ
บทที่ 5 ดีเอ็นเออาร์เอ็นเอและจีโนม
บทที่ 6 การคัดเลือกโคลนยีนที่ต้องการ
บทที่ 7 การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่พีซีอาร์
บทที่ 8 การวิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของโคลนยีน
บทที่ 9 การศึกษาจีโนม
บทที่ 10 การผลิตโปรตีนจากยีนที่โคลนได้
บทที่ 11 การทำพันธุวิศวกรรมในพืช
บทที่ 12 การทำพันธุวิศวกรรมในเซลล์สัตว์และการสร้างสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม