ตลาดวิชาธรรมศาสตร์
             สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 จะขยับตัวเป็นสังคมฐานความรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม แสวงหาความรู้ได้โดยไม่เลือกเพศ และอายุ
     โดยที่มหาวิทยาลัยมีภารกิจให้ความรู้ทั่วไปและหลากหลาย แก่นักศึกษา และเป็นศูนย์กลางของการให้โอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
     จึงเป็นที่มาของโครงการตลาดวิชาธรรมศาสตร์
ใบสมัครตลาดวิชา     
 
Introduction to medical education 201
ผู้สอน :  อ.นพ.เทพ เศรษฐบุตร
คณะ :  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
 
Clinical Terminology I
ผู้สอน :  อ.นพ.เทพ เศรษฐบุตร
คณะ :  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
 
การแปลแบบล่าม
ผู้สอน :  รศ.ศศี จันทร์ประพันธ์ และ A.Simon Stewart
คณะ :  ศิลปศาสตร์
Note Taking of Consecutive Interpreting
ผู้สอน :  รศ.ศศี จันทร์ประพันธ์ และ A.Simon Stewart
คณะ :  ศิลปศาสตร์
 
Indirect ophthalmoscope
ผู้สอน :  ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์
คณะ :  ภาควิชาจักษุวิยา แพทยศาสตร์
 
การล้างท่อน้ำตา (Irrigate sac)
ผู้สอน :  ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์
คณะ :  ภาควิชาจักษุวิยา แพทยศาสตร์
การวัดค่าความโค้งกระจกตา (Manual keratometry)
ผู้สอน :  ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์
คณะ :  ภาควิชาจักษุวิยา แพทยศาสตร์
 
เบาหวานขึ้นตา (Diabetic retinopathy)
ผู้สอน :  ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์
คณะ :  ภาควิชาจักษุวิยา แพทยศาสตร์
 
โรคจอประสาทตาเสื่อม (age-related maclar degeneration)
ผู้สอน :  ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์
คณะ :  ภาควิชาจักษุวิยา แพทยศาสตร์
การตรวจกล้ามเนื้อตา (Extraocular muscie examination)
ผู้สอน :  ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์
คณะ :  ภาควิชาจักษุวิยา แพทยศาสตร์
 
การนวดตามีผลเสียต่อดวงตาได้
ผู้สอน :  นพ.ดวงมนตรี โรจน์ดำรงรัตนา
คณะ :  ภาควิชาจักษุวิยา แพทยศาสตร์
 
Autorefractor
ผู้สอน :  นพ.ดวงมนตรี โรจน์ดำรงรัตนา
คณะ :  ภาควิชาจักษุวิยา แพทยศาสตร์
Visual acuity Examination
ผู้สอน :  นพ.ดวงมนตรี โรจน์ดำรงรัตนา
คณะ :  ภาควิชาจักษุวิยา แพทยศาสตร์
 
Cataract ต้อกระจก
ผู้สอน :  นพ.ดวงมนตรี โรจน์ดำรงรัตนา
คณะ :  ภาควิชาจักษุวิยา แพทยศาสตร์
 
Introduction to Cardio-Thoracic Technology
ผู้สอน :  อ.อานนท์ จันทนุกูล
คณะ :  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
Schiotz Tonometer
ผู้สอน :  อ.พญ.ทิพย์นภา พัฒนธำรงเกษม
คณะ :  ภาควิชาจักษุวิยา แพทยศาสตร์
 
Slit-Lamp Examination
ผู้สอน :  อ.พญ.ทิพย์นภา พัฒนธำรงเกษม
คณะ :  ภาควิชาจักษุวิยา แพทยศาสตร์
 
Visual Field Examination
ผู้สอน :  อ.พญ.ทิพย์นภา พัฒนธำรงเกษม
คณะ :  ภาควิชาจักษุวิยา แพทยศาสตร์
Iol Master
ผู้สอน :  อ.พญ.ทิพย์นภา พัฒนธำรงเกษม
คณะ :  ภาควิชาจักษุวิยา แพทยศาสตร์
   
  ความปลอดภัยในโรงงาน
ผู้สอน : รศ.ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์
 
 
  ฝรั่งมองไทยผ่านค่านิยม
ทางวัฒนธรรม
ผู้สอน : ผศ.ชัชสรัญ เต็งพงศธร
 
 
  Industrial Engineering Faculty
of Engineering 
ผู้สอน : ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ
 
  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
ผู้สอน : ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
 
 
  สอนลูกเล็กให้รักการอ่าน
ผู้สอน : ผศ.ชัชสรัญ เต็งพงศธร
 
 
  ภาษาญี่ปุ่น : พูดญี่ปุ่นอย่างไร
ให้เก่งจริง
ผู้สอน : อาจารย์เมธี ธรรมพิภพ
 
  การพ่นยาด้วยฝอยละออง
ในผู้ป่วยโรคหืด
ผู้สอน : รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
 
 
  รู้เท่าทันข้อมูลสุขภาพ
ผู้สอน : ดร.วรรณรัตน์ รัตนวรางค์