บทที่ 1 บทนำ บทที่ 11 สารพันธุกรรม
บทที่ 2 โครโมโซมและการแบ่งเซลล์ บทที่ 12 การจำลองดีเอ็นเอ
บทที่ 3 หลักพันธุศาสตร์ของเมนเดล
บทที่ 13 การลอกรหัสดีเอ็นเอเป็นอาร์เอ็นเอ
บทที่ 4 ความน่าจะเป็นและการทดสอบสถิติด้วย Chi-Square บทที่ 14 การแปลรหัส Translation
บทที่ 5 บทขยายพันธุศาสตร์ของเมนเดล บทที่ 15 การควบคุมการแสดงออกของยีน
บทที่ 6 การเกาะติดกันของยีนและการวิเคราะห์แผนที่ยีนในยูคาริโอท บทที่ 16 พันธุวิศวกรรม
บทที่ 7 การวิเคราะห์แผนที่ยืนในแบคทีเรีย และไวรัสแบบเทอริโอฝาจ บทที่ 17 การกลายพันธุ์ของดีเอ็นเอและการรวมตัวใหม่ของดีเอ็นเอ
บทที่ 8 พันธุศาสตร์ของเพศและการวิเคราะห์ทะเบียนประวัติ บทที่ 18 พันธุศาสตร์ปริมาณ (Quantitative Genetics)
บทที่ 9 อิทธิพลของพันธุกรรมฝ่ายแม่และการถ่ายทอดพันธุกรรมที่อยู่นอกโครโมโซม บทที่ 19 พันธุศาสตร์ประชากร (Population Genetics)
บทที่ 10 ความผิดปกติของโครโมโซม